Algemene voorwaarden HABU Schoonmaakorganisatie b.v.

1. Partijen

1. HABU: HABU Schoonmaakorganisatie B.V., gevestigd te Ede aan de Kryptonstraat 36 (6718 WR), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53841069, gebruiker van deze algemene voorwaarden.

2. Verdere gegevens van HABU:

Website: www.habu.nl

Email: info@habu.nl

Telefoonnummer: 0318-727873

Btw-identificatienummer: NL851039893B01

 2. De Opdrachtgever: de (potentiële) afnemer van aangeboden diensten van HABU.

2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle (toekomstige) aanbiedingen, overeenkomsten en andere verbintenisrechtelijke relaties tussen HABU en de Opdrachtgever.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Algemene (inkoop)voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Derden die door HABU bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.

5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is in zijn geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk en heeft een geldigheidsduur van een maand, tenzij anders schriftelijk door HABU is aangegeven.

2. De prijsvormingsmethode die ten aanzien van de overeenkomst wordt gehanteerd bestaat uit een aannemingssom of regie. In het geval van een aannemingssom geeft HABU een vast bedrag voor het in de offerte omschreven werk. In het geval van regie geeft HABU een opgave van de prijsfactoren (zoals uurtarieven, opslagen en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De prijzen zoals vermeld in een aanbod zijn, tenzij anders vermeld, in Euro’s en exclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren. In het aanbod kunnen stelposten zijn opgenomen.

3. Elk aanbod kan slechts eenmaal worden aanvaard en geldt derhalve niet voor een latere opdracht, tenzij anders is bepaald.

4. Alle opgaven door HABU van getallen, maten, gewichten en kleur van de te gebruiken of te leveren goederen of werken in de getoonde of verstrekte proefplaatsingen, offertes, tekeningen, afbeeldingen, foto’s, modellen of een andere vormen van aanbod, zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van HABU.

5. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat HABU een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat  HABU, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.

4. Uitvoering van de werkzaamheden

1. De prestatie van HABU bestaat uit een inspanningsverbintenis.

2. HABU zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor de Opdrachtgever HABU altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.

3. HABU blijft eigenaar van alle geleverde materialen totdat de Opdrachtgever aan al haar verplichtingen, waaronder haar betalingsverplichting, heeft voldaan.Hieronder wordt derhalve niet enkel de hoofdsom gerekend, maar onder andere ook eventuele nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten. De Opdrachtgever is derhalve niet gerechtigd om deze goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.

4. Het staat HABU vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.

5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk of wenselijk zijn en daarnaast ook uitgevoerd kunnen worden om beoogde doel te bereiken, kan de HABU, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen en zonder toestemming van de Opdrachtgever maximaal 10% meerwerk factureren.

5. Reclamering en aansprakelijkheid

1. De Opdrachtgever is gehouden om het resultaat van de opdracht zo spoedig mogelijk na mededeling dat de opdracht is voltooid te controleren op gebreken.

2. Het werk is opgeleverd en daarmee goedgekeurd wanneer HABU aan de Opdrachtgever heeft medegedeeld dat de opdracht is voltooid en de Opdrachtgever dit werk heeft aanvaard. De oplevering heeft tevens plaatsgevonden indien:

a) 5 dagen zijn verstreken nadat de Opdrachtgever de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden, maar deze ook niet heeft geweigerd;

b) De Opdrachtgever het object waaraan of waarin de opdracht is verricht weer in gebruik heeft genomen, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het object dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd en de Opdrachtgever niet binnen 3 dagen het resultaat heeft geweigerd;

c) HABU de factuur met de gehele aanneemsom heeft verstuurd en de Opdrachtgever deze heeft voldaan.

3. Indien de Opdrachtgever tijdens de oplevering een gebrek constateert of het werk na de oplevering een gebrek vertoont dat tijdens de oplevering redelijkerwijs niet te constateren viel en aan HABU is toe te rekenen, dient HABU binnen een redelijke termijn in de gelegenheid te worden gesteld het gebrek te herstellen en de daaruit voortvloeiende schade te beperken. Indien herstel binnen deze periode heeft plaatsgevonden, heeft de Opdrachtgever geen recht op enig andere remedie. Op de herstelwerkzaamheden zijn, zoals reeds bepaald in art. 2.1, tevens deze algemene voorwaarden van toepassing. Op de Opdrachtgever rust vanaf het moment van kennisname van een gebrek een schadebeperkingsplicht.

4. Vanaf het moment van mededeling dat de opdracht is voltooid, is het resultaat voor risico van de Opdrachtgever. Er kan geen beroep op de garantie worden gedaan indien het gebrek is te wijten aan slechte zorg door de Opdrachtgever.

5. Indien zich bij de uitvoering van de overeenkomst onverhoopt een gebeurtenis, waaronder ook een nalaten begrepen wordt, voordoet dat tot aansprakelijkheid van HABU leidt, dan zal die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot de hoogte van het eind-factuurbedrag van de opdracht vermeerderd met 20% of anders tot het bedrag waarop de door HABU gesloten beroeps- ofwel bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

6. Aansprakelijkheid van HABU reikt te allen tijde niet tot vermogensschade, waaronder winstderving, en

gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot directe materiële schade en letselschade. Bij verlies van sleutels worden uitsluitend de kosten voor het vervangen van sleutels vergoed.

7. HABU is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever leidt door diefstal of opzettelijke vernieling of privacy schending door (ingehuurd) personeel van HABU.

8. De Opdrachtgever vrijwaart HABU in en buiten rechte voor alle aanspraken van derden terzake van de door HABU verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken waardoor die derde schade mocht hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of welk tijdstip die schade is geleden.

9. Iedere schade, anders dan de hiervoor beschreven gebreken, dient op straffe van verval op aanspraak binnen een maand te worden gemeld bij HABU.

6. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop HABU geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.
2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van HABU opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor redelijkerwijs van HABU niet kan worden verwacht dat ze aan haar verplichtingen voldoet, is HABU bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan de Opdrachtgever en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7. Verplichtingen van Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever stelt HABU in de gelegenheid de opdracht te verrichten. De Opdrachtgever verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door HABU. Hieronder wordt onder andere begrepen:

a) Er zorg voor dragen dat HABU tijdig kan beschikken over de voor de opdracht benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor de opdracht te verschaffen gegevens;

b) Het ter beschikking stellen van aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor de opdracht benodigde energie, water, gas en perslucht. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de Opdrachtgever;

c) Er zorg voor dragen dat HABU beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bijvoorbeeld hulpmiddelen. Er dienen derhalve voldoende afsluitbare ruimten, zoals werkkasten voor materiaalopslag, ter beschikking worden gesteld. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de in opslag gestalde zaken van HABU en is te allen tijde gehouden om op eerste verzoek de zaken weer aan HABU ter beschikking te stellen;

d) Er zorg voor dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de opdracht van HABU behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de opdracht daarvan geen vertraging ondervindt;

e) Het op een zodanige wijze inrichten van de werkplaats, in verband met de werkzaamheden ter plaatse, dat HABU onmiddellijk bij aankomst kan aanvangen met de opdracht;

f) HABU dient te allen tijde het object waaraan of waarin het werk wordt verricht te kunnen betreden. De Opdrachtgever dient derhalve tijdens de uitvoering van de opdracht aanwezig te zijn ofwel een toegangsmogelijkheid te verschaffen, bijvoorbeeld door het ter beschikkingstellen van een sleutel.

2. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, dient de Opdrachtgever HABU hieromtrent tijdig te informeren. HABU is gerechtigd de hiermee gemoeide meerkosten, zoals opslag, reis-, loonkosten of andere vertragingsschade, als gevolg hiervan aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. HABU is alsdan nimmer gehouden de schade als gevolg van vertraging in de (op)levering aan de Opdrachtgever te vergoeden.

3. De Opdrachtgever draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door:

a) Onjuistheden in de door de Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;

b) Gebreken aan de (on)roerende zaken waaraan of waarin de opdracht wordt uitgevoerd;

c) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

8. Duur, beëindiging van de overeenkomst en/of uitstellen van de werkzaamheden

1. Duurovereenkomsten, die eindigen door verloop van tijd, kunnen door de Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep niet tussentijds worden opgezegd en eindigen derhalve slechts door verloop van de overeengekomen looptijd. De duurovereenkomsten worden telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde duur. Opzegging van een duurovereenkomst geschiedt schriftelijk tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een periode van tenminste 25% van de overeengekomen looptijd, afgerond in hele maanden.

2. De Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst, niet zijnde een duurovereenkomst, op ieder moment te beëindigen. Bij eenzijdige beëindiging is de Opdrachtgever tenminste de in dit artikel genoemde onkosten verschuldigd, onverminderd de daadwerkelijk gemaakte onkosten, geleden schade, verschuldigd loon of andere wettelijk geregelde vergoedingen. Deze vergoeding is gebaseerd op het onverwacht wegvallen van het belang dat met de uitvoering van de overeenkomst is gemoeid, zoals bijvoorbeeld emplooi houden voor eigen en ingehuurd personeel waardoor de daarbij behorende kennis, ervaring en beschikbaarheid aan HABU kan blijven worden gebonden of vergoeding van vaste bedrijfsmiddelen zodat HABU de daarbij behorende productiecapaciteit aan haar kan blijven binden.

3. Annulering van een opdracht door Opdrachtgever kan tot een week voor de afgesproken uitvoeringsdatum tegen een administratieve vergoeding van EUR. 25,-. Bij annulering binnen een week doch uiterlijk tot drie dagen voor de geplande uitvoeringsdatum is 10% van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Bij annulering binnen drie doch uiterlijk een dag voor de geplande uitvoeringsdatum is 25% van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Bij annulering binnen een dag voor de geplande uitvoeringsdatum is 50% van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Bij annulering nadat de uitvoering van de opdracht reeds is aangevangen is de Opdrachtgever tenminste 75% van de hoofdsom verschuldigd.

4. De uitvoering van de opdracht kan door Opdrachtgever tot een week voor de afgesproken uitvoeringsdatum, in overleg, kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing binnen een week doch uiterlijk tot drie dagen voor de geplande uitvoeringsdatum is 5% opslag verschuldigd. Bij verplaatsing binnen drie doch uiterlijk een dag voor de geplande uitvoeringsdatum is 10% opslag verschuldigd. Bij verplaatsing binnen een dag voor de geplande uitvoeringsdatum is 20% opslag verschuldigd. Als na de verplaatsing de opdracht alsnog wordt geannuleerd, is de Opdrachtgever naast de verplaatsingsvergoeding tevens de annuleringsvergoeding, uit artikellid 3, verschuldigd, waarbij de eerste verplaatsingsdatum geldt als annuleringsdatum in verhouding tot de eerst geplande uitvoeringsdatum.

5. Annulering of verplaatsing is uitsluitend mogelijk bij schriftelijke mededeling. Als datum van annulering of verplaatsing geldt de datum waarop de schriftelijke annulering door HABU ontvangen is. De annuleringskosten zijn onmiddellijk bij annulering verschuldigd en opeisbaar.

6. HABU heeft het recht de overeenkomst met de Opdrachtgever met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

a) De Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HABU  ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;

b) Aan de Opdrachtgever (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, de Opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of de Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld.

c) Er op een aan de Opdrachtgever toekomend recht beslag wordt gelegd.

9. Prijzen en betaling

1. De prijs is gebaseerd op de wensen van de Opdrachtgever en op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige of opgegeven of aangenomen oppervlakte en bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object. Het aanbod is derhalve in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen dan ook redelijk en billijk.

2. Tenzij anders is overeengekomen dient de Opdrachtgever de verschuldigde geldsom in zijn geheel binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen door middel van girale overboeking.

3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is HABU terstond gerechtigd om Opdrachtgever een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 100,- exclusief btw.

4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van HABU is het de Opdrachtgever niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

5. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de aanbieding of offerte. Indien na aanvaarding van de aanbieding of offerte prijsverhogende omstandigheden optreden, die buiten de invloedsfeer van HABU vallen, zoals loonstijging, stijging van inkoopprijzen, regeringsmaatregelen (zoals sociale lasten, belasting, etc.), of waardevermindering van de Euro of andere valuta, is HABU gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomst aan te passen.


10. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
1. HABU is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. Het is de Opdrachtgever behoudens schriftelijke toestemming van HABU niet toegestaan om haar rechten en plichten aan een derde over te dragen.
2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.
3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin HABU haar vestigingsplaats heeft. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin HABU haar statutaire vestigingsplaats heeft.